ChessKid Gold Üyelik Yar??mas?

 

Chess.com ve ChessKid ailesi olarak sadece Chess.com-Türkçe takipçilerine özel güzel mi güzel bir haberimiz var!

28 Aral?k 2017- 8 Ocak 2018 tarihleri aras?nda ba?vurulara aç?k olacak olan ChessKid Gold Üyelik Yar??mas?nda:

Peki ChessKid Nedir?

ChessKid çocuklar ve çocuklarla çal??an satranç ö?retmenleri, antrenörler ve çocu?unun satranç geli?imini yak?ndan takip etmek isteyen ebeveynler için özel bir satranç platformudur.

Zaman zaman internet çocuklar için biraz tehlikeli bir yer olabiliyor. Bu nedenle sizlere çocu?unuz güvenli bir ?ekilde satranç ö?renebilece?i ve satranç oynayabilece?i e?lenceli bir platform haz?rlad?k!

ChessKid çocuklara:

gibi özellikler ile e?lenceli, güvenli ve e?itici bir online platformda seviyelerine ve ya?lar?na uygun bulmacalar, taktikler ve al??t?rmalar ile satranç ö?renme; dünyan?n her yan?ndan istedikleri an kendi seviyelerinde çocuklar ile pratik yapma olana?? sa?l?yor.

Satranç Ö?retmenleri ve Antrenörlerine ise:

gibi özellikler ve satranç ö?retmeyi destekleyen dünya çap?nda be?eni toplayan bir içerik ile tüm ö?rencileri tek çat? alt?nda toplayabilecek, tek t?kla ö?rencilerinin ne kadar ve nas?l çal??t?klar?n? görebilecekler.

ChessKid tan?t?m videosunu izleyin:

Yar??maya Nas?l Kat?labilirim?

Bu çok basit! Hemen Ba?layal?m!

1. ChessKid'e buradan üye olun (tamamen ücretsiz) ChessKid kullan?c? ad?n?z kazanman?z durumunda hesab?n?za üyelik vermemizi 

E?er yar??maya çocu?unuz/ö?renciniz ad?na kat?l?yorsan?z "Kid", ö?retmen/antrenör veya ebeveyn olarak kat?l?yorsan?z "Parent" seçene?ini seçmeniz gereklidir. Bu seçenekler sayesinde ChessKid sizlere özel tasarlanm?? de?i?ik seçenekler sunacak.

2. Chess.com-Türkçe Facebook ve/veya Twitter adreslerindeki gönderilerimizi herkese aç?k olarak be?enin ve payla??n.

3. Yar??ma formunu doldurun:

Yar??maya Facebook ve Twitter üzerinden kat?lmak için buraya t?klay?n! 

3. Veee büyük günü bekleyin! 10 Ocak 2018 Çar?amba günü Chess.com-Türkçe sosyal medya hesaplar?ndan ?ansl? isimleri aç?klayaca??z! 

?yi ?anslar!